Dendroloogiline hinnang

Haljastuse inventeerimise (dendroloogilise hinnangu koostamise) vajaduse määrab üldjuhul kohalik omavalitsus. 20.06.2020 jõustunud „Haljastuse inventeerimise kord“ reguleerib puittaimede ja haljastuse inventeerimist Tallinnas.

Dendroloogiline hinnang on tavaliselt vajalik detailplaneeringute või ehitusprojektide koostamise koosseisus. Haljastuse inventuur (dendroloogiline hinnang) aitab planeerimise või projekteerimise käigus teha õigeid otsuseid, et leida ehitistele sobivad asukohad, säilitades seejuures võimalikult palju väärtuslikku haljastust.
Haljastusliku hinnangu (dendroloogilise inventuuri) käigus tuvastatakse uuritaval alal leiduvad puittaimed (vajaduse korral ka rohttaimed), määratakse nende liigiline kuuluvus, antakse hinnanguline väärtusklass ning mõõdetakse puu tüve ümbermõõt/diameeter.

Väärtusklass määratakse puittaimedele määruses toodud klassifikatsiooni alusel, kus võetakse arvesse puu tervislikku seisukorda, kasvukuju vastavust liigi omadustele (ka võra sümmeetrilisust), puuliigi esinemissagedust, sobivust antud asukohta ja selle perspektiivsust.
Haljastusliku hinnangu (dendroloogilise hinnangu) koostamiseks on vajalik digitaalse geoaluse olemasolu (mõõtkavas 1:500), millele on kantud puud, mille tüve läbimõõt on 8 cm või rohkem. Kui mõni (üle 8 cm diameetriga) puu on alusplaanilt puudu, kantakse selle orienteeruv asukoht asendiplaanile dendroloogilise hinnangu läbiviija poolt.

Haljastusliku/dendroloogilise hinnangu läbiviijal peab olema vähemalt bakalaureusekraad (või sellega võrdsustatud haridus) loodusteaduste või maastikuarhitektuuri erialal. Eriala omandamise käigus (või täiendusõppena) peab tal olema läbitud kas dendroloogia või puittaimede hindaja koolitus. Hinnangu läbiviimisel on vajalik ka Eesti kasvukohatüüpide ja kaitsealuste taimeliikide määramise oskus. Vajaduse korral kaasatakse inventeerimisse botaanik, metsakorraldaja, arborist või muu spetsialist.

Telli dendroloogiline hinnang