Kasulikud viited

Kehtivad määrused
Haljastuse inventuuri teostamisel on aluseks Tallinna Linnavalitsuse 10.06.2020 a määrus nr 15 Haljastuse inventeerimise kord

Likvideeritavate puude asendusistutuste hulga arvutamise aluseks on Tallinna Linnavolikogu 19.05.2011 a määrus nr 17 Raie- ja hoolduslõikusloa andmise kord

Tallinna avalikel aladel puude istutamisel on aluseks Tallinna Linnavalitsuse 28.09.2011 a määrus nr 112 Avalikule alale puude istutamise kord

Kaevetööde teostamisel Tallinna avalikel aladel on aluseks Tallinna Linnavolikogu 02.09.2004 a määrusega nr 32 kinnitatud Tallinna linna kaevetööde eeskiri

Kehtivad standardid
EVS 939-1:2020 Puittaimed haljastuses. Osa 1: Terminid ja määratlused
EVS 939-2:2020 Puittaimed haljastuses. Osa 2: Ilupuude ja -põõsaste istikute kvaliteedinõuded
EVS 939-3:2020 Puittaimed haljastuses. Osa 3: Ehitusaegne puude kaitse
EVS 939-4:2020 Puittaimed haljastuses. Osa 4: Puuhooldustööd